Данъчно право и Представителство по данъчни дела

TTP е сред пазарните лидери в областта на данъчното право и процесуалното представителство по данъчни дела. Интелектуална собственост

Търговско Право

TTP предлага услуги в областта на дружественото право още от възстановяването на този отрасъл през 1991г.

IP

Интелектуална собственост

TTP предлага широк обхват от услуги в областта на интелектуалната собственост (ИС), както и услуги в свързани с нея сфери като конкуренция, защита на потребителите и нелоялни търговски практики.

Процесуално представителство и арбитраж

Представителството по съдебни и арбитражни дела е сред основните сфери на дейността ни и една от най-силните ни практики.

Конкуренция и антитръст

TTP предлага пълен набор от правни услуги, за да отговори на предизвикателствата на клиентите си в сферата на антитръст законодателството и регулирането на търговската дейност.

Банки и финансови услуги

Нашият екип по банково право предоставя услуги по учредяване и лицензиране на банки, платежни институции и небанкови финансови институции, както и услуги във връзка с текущата им дейност и с изпълнение на регулаторните изисквания.

Енергийно право

Енергийното право е съществена част от работата ни. Предоставяме консултации по редица въпроси, като регулаторна рамка, лицензиране, финансиране, строителство, пускане в експлоатация, търговия.

Спортно Право

Спортното право е относително нов отрасъл в България. Въпреки това, то се развива бързо и е предизвикателство, както за практикуващите го адвокати, така и за клиентите.

Недвижими имоти

TTP предлага всеобхватни правни услуги на всеки етап от осъществяването на сделка с недвижим имот, включително дю дилиджънс, структуриране, придобиване, планиране и развитие, финансиране, строителство ползване, отдаване под наем, продажба.